Kommentar avseende senaste tidens mediala påståenden om tvångsarbete i Xinjiang-provinsen.

Senergia sätter miljömässig, finansiell och social hållbarhet som högsta prioriteringar på vår agenda. Senergia har åtagit sig att aktivt arbeta för principerna i FN:s Global Compact och vi är medlemmar i den svenska branschorganisationen Svensk Solenergi.

Senergia förbinder sig att bidra till att försörjningskedjan inom solenergi är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar och att öka medvetenheten inom branschen om dessa frågor mot bakgrund av vad som är möjligt med tanke på vår aktuella storlek och förutsättningar.

  • Vi arbetar endast med Tier 1-leverantörer

  • Vi begär nödvändig dokumentation om våra leverantörers efterlevnad av internationella regler
  • Vi har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om alla frågor som rör miljö, ekonomisk och social hållbarhet
  • Vi arbetar aktivt med att sprida vår leverantörsbas för att undvika beroende av enskilda leverantörer

Vid frågor, kontakta:

Thomas Lithner, VD, thomas.lithner@senergia.se, 0704-212374
Mikaela Sundberg, COO, mikaela.sundberg@senergia.se, 0706-256400