Allmänna leveransvillkor

För leverans av produkter ingående i Senergias ordinarie sortiment gäller Senergias allmänna leveransbestämmelser enligt nedan om inget annat avtalats. För övriga produkter som anskaffas efter Köpares önskemål gäller tillverkarens leveransvillkor.

 

Leverans inom Sverige: 

För leverans inom Sverige gäller utöver Senergias allmänna leveransvillkor DAP Incoterms 2010 (Godset levereras till en av Köparen angiven plats, Köparens destinationsadress) För det fall att de allmänna villkoren skiljer sig från DAP Incoterms 2010 ska de allmänna villkoren äga företräde. 

Gods levereras från lagret på leverantörens lager på eftermiddagen den dag som anges på beställningen.

Åtagande vid lastning och lossning.

Lastning/lossning sker under normal arbetstid 07.00– 17.00. Begär uppdragsgivaren lastning/lossning på avtalad tid eller inom avtalat tidsintervall (även utanför ordinarie arbetstid) uttages extra tillägg. Lastning/lossning skall utföras av avsändaren/mottagaren enligt förarens anvisningar, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Lastning/lossning förutsätter fri trafik och tillfart, erforderlig höjd (4,50 m) och längsta fordonslängd (25,25 m). Om så ej är fallet sker återtag och omlastning till annat fordon mot tillägg (Se vidare DHL Inrikes Tillval och Tillägg). Lastning/lossning sker från/till lastkaj eller markplan vid fordonets sida.

Om enskilt kolli väger upp till 800 kg verklig vikt och sändningens fraktdragande vikt understiger 3 900 kg skall föraren med hjälp av pallyftare och bakgavellift medverka till att lastning/lossning kan ske från/till kaj eller markplan direkt i anslutning till fordonet.

Vid lastning/lossning till/från kaj eller till/från markplan svarar kunden för att avsändaren/mottagaren på DHL:s begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel (för DHL:s räkning) om fordonet saknar bakgavellift. Om godsets beskaffenhet kräver särskilda lastnings- och lossningshjälpmedel utöver bakgavellift och pallyft ansvarar kunden för att dessa finns tillgängliga samt står för eventuella kostnader.

Om enskilt kolli väger mer än 800 kg verklig vikt, eller om sändningens sammanlagda fraktdragande vikt överstiger 3 900 kg, eller om godsets beskaffenhet så kräver ansvarar kunden för att tillhandahålla hjälpmedel för lastning/lossning.

Om lastbil med kran erfordras ska det anges vid beställning till Senergia. Kostnad för lastbil med kran tillkommer.

Lossning ska ske på hårdgjord yta (asfalt, betong, etc.) Lossning på löst underlag som sand, grus, snö kan innebära att speditören inte kan utföra lossning av godset. Gods kan inte dras uppför ett lutande plan.

Leveranshinder

Merkostnader uppstår om speditören inte kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis: Mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress

 • Mottagaren vägrar ta emot godset
 • Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
 • Tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri
 • Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter, vägarbete eller begränsad framkomlighet

Merkostnader för ovanstående tillkommer.

Samtliga kostnader avseende frakt, truck, eventuella kranbilskostnader och andra fordon och dess personal betalas av Köparen. För beställningsvaror som ej ingår i Senergias ordinarie lagersortiment debiteras Köparen fraktkostnader samt övriga eventuella avgifter hänförliga till leveransen om inte annat särskilt avtalats. 

Leverans utanför Sverige:

För leverans utanför Sveriges gränser tillämpas utöver Senergias allmänna villkor samt FCA (Distributionscenter) Incoterms 2010. För det fall att de allmänna villkoren skiljer sig från FCA Incoterms 2010 ska dessa allmänna villkor äga företräde.

 

Betalningsvillkor:

Betalning ska ske enligt överenskommelse från fakturadatum om inte annat avtalas. Dröjsmålsränta utgår vid utebliven betalning från den sista angivna betaldagen med referensränta +8%.

Fakturaavgift:

Senergia fakturerar digitalt via e-mail.

Pris:

Om ej annat avtalats, gäller leveransdagens pris. 

Priserna för produkterna är baserade på idag gällande valuta och råvarunoteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar förbehåller sig Senergia rätten att göra motsvarande justeringar på våra priser. Vid ändring av statliga pålagor och avgifter förbehåller sig Senergia rätten att göra erforderliga justeringar och debitera Köparen för dessa kostnader.

Miljöavgift:

Miljöavgift enligt lag specificeras som en separat kostnad på fakturorna.

Returer:

Köpare har rätt att inom tio (10) dagar från leverans och under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda returnera köpt produkt till Senergia. Vill Köparen utnyttja sin returrätt ska detta aviseras skriftligen till Senergia. Retur ska på förhand vara skriftligt godkänd av Senergia och Köparen ansvarar för att meddela Senergia order- eller fakturanummer, antal kolli och vikt. 

Returnerad produkt ska återsändas oanvänd, i nyskick, i obruten förpackning och i oskadat originalemballage. Packning ska göras på sådant sätt att transportskador förhindras. Köpare ska på ett tydligt sätt notera det returordernummer som erhålles av Senergia på samtliga kollin utan att märkning sker direkt på produkten. Köparen ansvarar för det returnerade godset till dess att det anlänt till Senergia.

Returnerade produkter som ingår i Senergias ordinarie sortiment krediteras först efter det att Senergia utfört kvalitetskontroll och godkänt returen. Produkter som ej tas i retur:

 • Material inköpt för mer än tre månader sedan
 • Material i bruten förpackning
 • Kartonger med bruten plombering
 • Produkter som utgått ur standardsortimentet
 • Unika längder anpassade till köpare
 • Material i skadat emballage eller utan emballage
 • Produkter vars ordervärde understiger 500 kr

Vid en ej godkänd retur kan köparen få produkten returnerad, eller önska få produkten skrotad. För skrotning debiteras köparen 500 kr i hanteringskostnad och vid retur till Köpare returkostnaderna.

De produkter som ingår i Senergias ordinarie sortiment som returneras av Köpare och som inte är felaktiga debiteras med 20 % returavdrag samt en returavgift på 195 kr.

Övriga produkter, exempelvis produkter som inte är lagerlagda på Senergias lager eller som anskaffats på köpares begäran, får endast returneras efter godkännande av Senergia. För godkänd retur tas ett returavdrag på 20 % ut utöver de kostnader som tillverkaren debiterar för returen. Därtill tillkommer faktisk fraktkostnad, dock minst 125 kr. 

Felansvar:

Köparen är skyldig att kontrollera produkterna vid leverans. Synliga transportskador skall anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset. 

Köparen skall skriftligen meddela Senergia brist eller fel i produkterna omedelbart efter att Köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet för att få åberopa rätten till reklamation. Under alla förhållanden skall reklamation framföras senast inom ett år från mottagandet av produkterna.

Returer som sker p.g.a. fel på produkterna regleras först efter det att tillverkaren av produkten gett sitt utlåtande. 

Reklamation skall godkännas skriftligt av Senergia. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter Köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är Senergia befriad från allt ansvar för felet eller bristen.

 

Ansvarsbegränsning:

Förutser Senergia att leverans inte kommer att kunna ske i rätt tid ska Senergia utan dröjsmål underrätta köparen om detta. Senergia ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför Senergias kontroll. Om leveransförseningen beror på någon sådan omständighet eller omständighet på köparens sida har Senergia rätt till skälig förlängning av leveranstiden.

Köparen har inte rätt till ersättning för annat än direkt skada med anledning av leverans enligt dessa villkor.

Force Majeure:

Om Senergia eller en underleverantör till Senergia, är förhindrad att fullgöra allmänna leveransbestämmelser som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid varubeställningens ingående, är Senergia befriad från skyldighet att fullgöra dessa allmänna leveransvillkor. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med dessa leveransvillkor återupptas. 

Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta motparten om detta.

Tvist:

Tvist med anledning av allmänna leveransbestämmelser skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut regler för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och ska prövas enligt svensk lag.

 

Senergia förbehåller sig rätten att ändra priser på varor som där Senergias inköpspriser ändrats med mer än 5% jämfört med dagen för order

Kontakta oss

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsingfors
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000