For levering av produkter inkludert i Senergias vanlige utvalg, gjelder Senergias generelle leveringsbestemmelser som nedenfor, med mindre annet er avtalt. For andre produkter som er kjøpt på kjøpers forespørsel, gjelder produsentens leveringsbetingelser.

Levering innenfor Norge:

For levering i Norge, i tillegg til Senergias generelle leveringsbetingelser, gjelder DAP Incoterms 2010 (Varene blir levert til et sted som er spesifisert av kjøperen, kjøpers destinasjonsadresse) I tilfelle de generelle vilkårene avviker fra DAP Incoterms 2010, gjelder de generelle reglene.

Alle kostnader relatert til frakt, lastebil, mulige kranomkostninger og andre kjøretøyer og dets personell betales av kjøperen. For bestilling av varer som ikke er en del av Senergias vanlige sortiment, blir kjøperen belastet leveringskostnader og eventuelle andre gebyrer som kan henføres til leveringen, med mindre annet er avtalt.

Levering utenfor Sverige:

For levering utenfor Norges grenser, gjelder i tillegg til Senergias generelle vilkår og FCA (Distribution Center) Incoterms 2010, skal de generelle vilkårene være gjeldende.

Småorderavgift:

For hver ordre med en verdi under NOK 500 netto eksklusiv merverdiavgift, belastes et gebyr på 150 NOK.

Betalingsvilkår:

Betaling skal skje i samsvar med fakturadato med mindre annet er avtalt. Renter på forsinket betaling betales ved manglende betaling fra den sist angitte betalingsdatoen med referansesats + 8%.

Fakturagebyr:

Senergia fakturerer digitalt via e-post. Hvis du ønsker papirfaktura, må dette oppgis ved bestilling.

Pris:

Med mindre annet er avtalt, gjelder prisen som står ved leveringsdato.

Prisene for produktene er basert på gjeldende valutaer og varelister. Når vi endrer gjeldende valutakurser og varelister, forbeholder vi oss retten til å gjøre tilsvarende justeringer av våre priser. Ved endringer i offentlige avgifter og gebyrer forbeholder vi oss retten til å gjøre nødvendige justeringer og belaste kjøperen for disse kostnadene.

Miljømessige kostnader:

Miljøavgift i henhold til lov er spesifisert som en egen kostnad på fakturaene. Vi er medlem av Electric Circuit. Se www.el-kretsen.se

Returrett:

Kjøpere har rett til å returnere det kjøpte produktet til Senergia innen ti (10) dager etter levering og under forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt.

 • Hvis Kjøper ønsker å utøve sin returrett, må dette varsles skriftlig til Senergia.
 • Retur må godkjennes skriftlig av Senergia på forhånd, og kjøperen er ansvarlig for å kommunisere Senergias ordre- eller fakturanummer, antall pakker og vekt.
 • Returnert produkt må returneres ubrukt, i ny stand, i utpakket emballasje og i uskadet originalemballasje.
 • Pakking må gjøres på en slik måte at transportskader forhindres.
 • Kjøpere må tydelig merke pakken med returordrenummeret som Senergia har på alle pakker.
 • Kjøperen er ansvarlig for de returnerte varene til den ankommer Senergia.

Returnerte produkter som er en del av Senergias faste sortiment, blir kun kreditert etter at Senergia har utført kvalitetskontroll og godkjent returen.

Produktene er kan ikke returneres om:

 • Materialer kjøpt for mer enn et halvt år siden
 • Materiale i ødelagt emballasje
 • Kartonger med ødelagt forsegling
 • Produkter som er basert på standardområdet
 • Unike lengder skreddersydd for kjøpere
 • Materiale i skadet emballasje eller uten emballasje
 • Produkter med ordreverdi under 500 kr

I tilfelle av en ikke godkjent retur, kan kjøperen få produktet returnert, eller ønske å få kassere produktet. Kjøperen belastes i disse tilfeller NOK 500 i håndteringskostnader. Ved retur til kjøperen, betaler mottaker returkostnader.

Produktene som inngår i Senergias ordinære sortiment returnert av kjøpere og som ikke er feil, belastes med 20% avdrag og et returgebyr på 195 SEK.

Andre produkter, for eksempel produkter som ikke lagres i Senergias lager eller kjøpes på kjøpers forespørsel, kan kun returneres etter godkjenning av Senergia. For godkjent retur belastes et returfradrag på 20% i tillegg til kostnadene produsenten krever for returen. I tillegg er det en faktisk fraktkostnad, dog minst 125 SEK.

Ansvar ved feil:

Kjøperen er forpliktet til å sjekke produktene ved levering. Synlige transportskader må rapporteres direkte til transportøren i forbindelse med mottak av varene.

Kjøper skal underrette Senergia skriftlig om mangler eller feil i produktene umiddelbart etter at kjøperen har lagt merke til, eller burde ha lagt merke til, mangelen eller feilen for å påberope klageretten.

Returer som oppstår pga mangler i produktene blir bare avgjort etter at produsenten har gitt sin mening.

Klager må godkjennes skriftlig av Senergia. I påvente av klagen, skal kjøperen ta vare på varene. Hvis kjøperen ikke klager i samsvar med tidspunktene og instruksjonene ovenfor, er Senergia fritatt for ethvert ansvar for feilen eller mangelen.

Ansvarsbegrensning:

Hvis Senergia legger til grunn at levering ikke vil være mulig på rett tid, skal Senergia informere kjøperen uten forsinkelse. Senergia er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen på grunn av omstendigheter utenfor Senergias kontroll. Hvis leveringsforsinkelsen skyldes omstendigheter på kjøpers side, har Senergia rett til en rimelig forlengelse av leveringstiden.

Kjøperen har ikke rett til kompensasjon for levering i samsvar med disse vilkårene.

Force Majeure:

Hvis Senergia eller en underleverandør til Senergia, blir forhindret fra å overholde generelle leveringsbestemmelser som et resultat av en hendelse utenfor dens kontroll (inkludert, men ikke begrenset til, streik, brann, flom, ekstremvær, naturkatastrofer, krig, opprør, invasjon, skade, sabotasje, opptøyer, terrorisme, embargo, mangel på transportmidler, generell knapphet på varer eller ny lovgivning) og hvilken hendelse det ikke med rimelighet kunne forutsettes ved bestilling av varer, er Senergia unntatt fra plikten til å oppfylle disse generelle leveringsbetingelsene. Så snart grunnen til fritak opphører, skal oppfyllelsen i samsvar med disse leveringsbetingelsene gjenopptas.

En part som ønsker å kreve fritakelsesgrunn som angitt ovenfor, må underrette den annen part skriftlig uten opphold.

Tvist:

Tvister som følger av generelle leveringsbestemmelser skal endelig avgjøres ved voldgift administrert av Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute sine regler for voldgift. Voldgiftsprosedyren skal finne sted i Stockholm og skal prøves i samsvar med svensk lov.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har spørsmål om solenergi eller andre relaterte emner. 

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsinki
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

11 + 14 =