Informasjon om Senergias behandling av personopplysninger som personopplysningsansvarlig for tiltak for direkte markedsføring og lignende.
Senergia AB (org.nr. 556969-6023) kan behandle en rekke personopplysninger i direkte markedsføringstiltak og lignende som personopplysningssjef. Det er opp til en personopplysningsansvarlig å informere om behandlingene sine.

1. Vilka personuppgifter behandlas, för vilka ändamål och vilken är den lagliga grunden samt hur länge sparas uppgifterna?

1. Hvilke personopplysninger behandles, til hvilke formål og hva er hjemmelen og hvor lenge lagres dataene?

1.1 Direkte markedsføring basert på en balanse av interesser
For å gi direkte markedsføring av Senergias servicetilbud til både eksisterende og potensielle kunder, kan Senergia behandle personopplysninger angående kundens representanter. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er en interessebalanse for å tilfredsstille Senergias legitime interesse i å informere og tilby ulike markedsføringsaktiviteter til en valgt målgruppe for en begrenset periode og i begrenset grad. Oppgavene som kan behandles er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser på arbeidsplassen, samt eventuelle detaljer om avdelingstilhørighet og stilling.

Informasjonen og tilbudet kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og / eller tilsvarende kommunikasjonsveier. I tilfeller der det foreligger en avtalefestet avtale mellom den registrerte arbeidsgiveren og Senergia, vil behandlingen skje i løpet av kontraktsforholdet og i en periode på tolv (12) måneder etter at kontraktsforholdet er avsluttet. I mangel av et slikt kontraktsforhold vil personopplysninger bli behandlet i en periode på seks (6) måneder. Den registrerte har rett til å motsette seg denne behandlingen når som helst.

1.2 Direkte markedsføring basert på samtykke
I tilfelle Senergia ønsker å fortsette å behandle personopplysninger i markedsføringsøyemed for representanter for potensielle og gamle kunder (eldre enn 12 måneder etter avsluttet kontraktsforhold) etter seks måneder fra innsamlingstidspunktet, kreves den registreredes samtykke. Hvis den registrerte har gitt et slikt samtykke, danner samtykket det juridiske grunnlaget for slik behandling. Hvis den registrerte frivillig har levert sine personopplysninger for et bestemt formål og i forbindelse med denne er blitt informert om behandlingen, anses den registrerte å ha samtykket til behandlingen.

Oppgavene som kan behandles er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser på arbeidsplassen, samt eventuelle detaljer om avdelingstilhørighet og stilling. Informasjon og tilbud om markedsføringsaktiviteter kan gis via telefon, brev, e-post, SMS og / eller tilsvarende kommunikasjonsveier. Behandlingen vil skje i løpet av den tiden samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har rett til å motsette seg denne behandlingen når som helst og derved trekke tilbake sitt samtykke.

 1.3 Gjennomføring av markedsaktivitet
Hvis det er tatt kontakt med den registrerte i samsvar med beskrivelsene i punkt 1.1 eller 1.2 ovenfor med det formål å invitere en markedsføringsaktivitet (arrangement, forelesning, seminar eller lignende) og den registrerte aktivt registrert for aktiviteten, vil Senergia behandle personopplysninger i den grad at kreves for å fullføre aktiviteten. Dette betyr at Senergia vil behandle navn og kontaktinformasjon for å kunne sende ut et varsel, deltakerliste og materiale før og etter aktiviteten. Hvis det blir servert måltider under aktiviteten, kan det være nødvendig med informasjon om spesielle dietter.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle Senergias forpliktelse til aktivitetsvarslingen (signert avtale mellom deltakeren og Senergia). I tillegg, etter at aktiviteten er fullført, kan Senergia gjennom Senergias salgs- og markedsavdeling følge opp de som deltok i aktiviteten ved å delta i deltakerlistene og derved kunne målrette markedsføringstiltak mot dem. Det rettslige grunnlaget for sistnevnte behandling er en balanse mellom interesser for å tilfredsstille Senergias legitime interesse i å gi et direkte tilbud om Senergias tjenestetilbud til deltakerne. Listen over deltakere er lagret for administrasjon og oppfølging i en periode på ikke mer enn tolv (12) måneder. Deltagerlisten kan også etter behov danne grunnlaget for Senergias rapportering i regnskapsmessig sammenheng med enhver representasjon.

1.4 Medieproduksjon for markedsføring
For å markedsføre Senergia og spre kunnskap om Senergias virksomhet, kan Senergia behandle personopplysninger i form av bilder – både stillbilder og bevegelige bilder – og lydopptak. Denne behandlingen gjøres med den uttrykkelige og informerte samtykke fra den registrerte. Behandlingen vil skje i løpet av den tiden samtykket ikke er trukket tilbake av den registrerte. Den registrerte har rett til å motsette seg denne behandlingen når som helst og derved trekke tilbake sitt samtykke.

1.5 Interaksjon nettstedet
Når du besøker Senergias nettsteder, kan informasjon fra nettlesere både hentes og lagres, vanligvis i form av informasjonskapsler, for å optimalisere både funksjonen og opplevelsen av nettstedet. Informasjonen består vanligvis av nettstedets besøkendes preferanser samt informasjon fra hvilken enhet besøket finner sted. Imidlertid forekommer ingen identifikasjon av besøkende. Selv om ingen identifikasjon er nødvendig, er eksplisitt og informert samtykke fra nettstedets besøkende nødvendig for at Senergia skal bruke informasjonskapsler. Hvis nettstedets besøkende har gitt et slikt samtykke, utgjør samtykket det juridiske grunnlaget for slik behandling. Besøkende på nettstedet har rett til å motsette seg denne behandlingen når som helst og derved trekke tilbake deres samtykke.

2. Hvor blir dataene samlet inn?
Navn og kontaktinformasjon til registrerte blir delvis samlet fra eksterne adressekilder og delvis fra den registrerte selv.

3. Overføring og avsløring av personopplysninger
For å oppfylle formålet med Senergias behandling av personopplysningene som er beskrevet ovenfor, engasjerer Senergia, der det er aktuelt, IT-tjenester og systemleverandører, som behandler personopplysninger på Senergias vegne. Disse tjeneste- og systemleverandørene kan bare behandle personopplysninger i samsvar med Senergias uttrykkelige instruksjoner og kan ikke bruke dataene til sitt eget formål. De er også pålagt ved lov og avtale å ta passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene.

Senergia kan om nødvendig røpe personopplysninger til andre mottakere enn de som er spesifisert over for å overholde gjeldende lover og regler, en forespørsel eller påbud fra en kompetent domstol eller myndighet, og for å tilfredsstille Senergias legitime interesse i å bestemme, hevde og forsvare juridiske krav.
Senergia kan også overføre personopplysninger til mottakere som finnes i land utenfor EU / EØS og som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU.

4. Beskyttelse av personopplysninger
Senergias mål er å ivareta personvernet og å ta alle tekniske og organisatoriske tiltak som kreves for å beskytte personopplysninger og sikre at behandlingen er i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning og interne retningslinjer, retningslinjer og prosedyrer for håndtering av personopplysninger. Dette betyr at bare de menneskene som trenger tilgang til dataene for å utføre oppgavene sine, har tilgang til dem.

5. Den registrerte rettighetene
5.1 Innsynsrett (såkalt registerekstrakt)
Den registrerte har rett til å be om bekreftelse fra Senergia dersom Senergia behandler personopplysninger knyttet til den registrerte, og i så fall be om tilgang til personopplysningene i form av en såkalt. poster.

5.2 Rett til utbedring
Hvis den registrerte vurderer at data knyttet til den registrerte er feil eller ufullstendig, har den registrerte også rett til å be om rettelse.

5.3 Rett til å motsette seg behandling for direkte markedsføringsformål
Hvis det gjelder å behandle den registrerte personopplysningene til direkte markedsføringsformål, har den registrerte når som helst rett til å motsette seg den og be om at den registrerte blir avregistrert fra fortsatt utsendelse ved å rapportere dette til Senergia, f.eks. ved å klikke på en avmeldingslink i utsendelsen.

5.4 Rett til å motsette seg behandling basert på Senergias legitime interesse
I tillegg til de ovennevnte rettighetene, har den registrerte også, så langt databeskyttelseslovgivningen foreskriver det, rett til å motsette seg behandlinger basert på Senergias legitime interesse. Senergia kan imidlertid fortsette å behandle den registrerte personopplysningene, til tross for at han har innvendt seg mot behandlingen, dersom Senergia har tvingende forsvarlige grunner for behandlingen som vurderer personvernets interesse.

5.5 Rett til å be om begrensning eller sletting, alternativt rett til å innvende mot behandling og dataportabilitet.
Under visse betingelser har den registrerte også rett til å be om begrensning eller sletting av personopplysningene hans eller retten til å gjøre innvendinger mot behandlingen. Under visse betingelser har den registrerte også rett til å innhente personopplysningene knyttet til den registrerte som han har gitt til Senergia i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) for overføring til en annen datakontroller.

6. Kontaktperson for spørsmål
Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du kontakte Senergia på følgende e-postadresse jonas.svardby@senergia.se.
Den registrerte har også rett til å kontakte tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) for klager.

Kontakta oss

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsingfors
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000