Allmänna villkor

  1. Vilka personuppgifter behandlas, för vilka syften och vilka är de lagliga grund och hur länge lagras data?

 

1.1  Direkt marknadsföring baserad på en intresseavvägning

För att ge direktmarknadsföring av Senergias tjänsteerbjudande till båda Senergias befintliga och potentiella kunder kan behandlas av Senergia personuppgifter om kundernas representanter. Den rättsliga grunden för detta behandling är en intresseavvägning för att tillfredsställa Senergias legitima intresse att informera om och erbjuda under en begränsad tid och i begränsad omfattning olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp. Den information som kan komma till behandlade är också arbetsplatsens namn, adress, telefonnummer och e-postadresser all information om avdelningstillhörighet och position. Informationen och erbjudandet kan lämnas in per telefon, brev, e-post, SMS och / eller motsvarande kontaktkanaler för kommunikation. I fall där det finns ett uppdragsavtal mellan det registrerad arbetsgivare och Senergia, kommer behandlingen att ske under avtalsförhållandet och under en period av tolv (12) månader därefter avtalsförhållandet har upphört. I fall där ett sådant avtalsförhållande saknar vilja personuppgifter som ska behandlas under sex (6) månader. Den registrerade har rätten att motsätta sig denna behandling när som helst.

 

1.2 Direkt marknadsföring baserat på samtycke

Om Senergia vill fortsätta att behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål som tillhör representanter för potentiella och gamla kunder (äldre än 12 månader efter avtalsförhållandets upphörande) efter sex månader från insamlingstidpunkten krävs den registrerades samtycke. Om det registrerat har gett sådant samtycke utgör samtycket det lagliga grunden för sådan behandling. Om de som är registrerade på frivillig basis har lämnat sina personuppgifter för ett specifikt syfte och i samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade har samtyckt till behandlingen. Informationen kan behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress arbetsplatsen och all information om avdelningstillhörighet och position. Information och erbjudanden om marknadsföringsaktiviteter kan tillhandahållas per telefon, brev, e-post, SMS och / eller motsvarande kontaktkanaler för kommunikation. Behandlingen kommer att äga rum under den tid som samtycke inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att motsätta sig denna behandling när som helst och därigenom återkalla deras samtycke.

 

1.3 Implementering av marknadsaktivitet

Om den registrerade har kontaktats i enlighet med beskrivningarna i avsnitt 1.1 eller 1.2 ovan för att bjuda in till en marknadsföringsaktivitet (evenemang, föreläsning, seminarium eller liknande) och den registrerade personen som är aktivt registrerad för aktiviteten Senergia kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att: utföra aktiviteten. Detta innebär att Senergia kommer att behandla namn och kontaktinformation för att kunna skicka ut inbjudningar, deltagarlista och material före och efter aktiviteten. Om måltider serveras nedan aktiviteten kan information om specialdieter behöva bearbetas. Den rättsliga grunden för denna behandling är att det är nödvändigt att kunna uppfylla Senergias åtagande för aktivitetsmeddelande (överenskommelse uppnått mellan deltagaren och Senergia). Dessutom kan Senergia, efter att verksamheten har slutförts, genom Senergias försäljning och marknadsavdelningen kommer att följa upp vem som har deltagit i aktiviteten genom att ta del av deltagarlistor och därigenom kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot dessa. De Den rättsliga grunden för den senare behandlingen är en intresseavvägning för att tillfredsställa Senergias legitima intresse av att göra ett direkt erbjudande om Senergias utbud av tjänster till deltagarna. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning under en period som inte överstiger tolv (12) månader. Listan över deltagare kan också användas ärenden kommer att ligga till grund för Senergias redovisning i redovisningssammanhang någon representation.

 

1.4 Medieproduktion för marknadsföring

För att marknadsföra Senergia och sprida kunskap om Senergias verksamhet kan Senergia kommer att behandla personuppgifter i form av bilder – både stillbilder och rörliga bilder och ljudinspelningar. Denna behandling görs med stöd av a uttryckt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att äga rum under den tid som samtycke inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla behandlingen samtycke.

 

1.5 Webbplatsinteraktion

När du besöker Senergias webbplatser kan information från webbläsare både hämtas och lagras, vanligtvis i form av kakor, i syfte att optimera både funktion och erfarenhet av webbplatsen. Informationen består vanligtvis av webbplatsens besökare preferenser samt information om från vilken enhet besöket äger rum. Men inget händer identifiering av besökaren. Även om ingen identifiering äger rum krävs en uttryckligt och informerat samtycke från webbplatsbesökaren för att Senergia ska få använda cookies. Om webbplatsbesökaren har gett sådant samtycke Samtycke är den rättsliga grunden för sådan behandling. & nbsp; Webbplatsbesökaren har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla behandlingen samtycke.

 

  1. Var kommer informationen ifrån?

Namn och kontaktuppgifter för registrerade personer samlas delvis från externa adresskällor, delvis från den registrerade personen själv.

 

  1. Överföring och utlämnande av personuppgifter

För att uppfylla syftet med Senergias behandling av de angivna personuppgifterna ovan, Senergia, i förekommande fall, engagerar service- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på uppdrag av Senergia. Dessa tjänst- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med Senergias uttryckliga instruktioner och får inte använda informationen för sina egna syften. De krävs också enligt lag och överenskommelse att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

 

Senergia kan, där så är tillämpligt, lämna ut personuppgifter till andra mottagare än de som anges ovan för att följa gällande lagar och förordningar, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet och att: tillfredsställa Senergias legitima intresse av att upprätta, hävda och försvara rättsliga anspråk.

 

Senergia kan också överföra personuppgifter till mottagare som finns i länder utanför EU / EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som EU.

 

  1. Skyddet av personuppgifter

Senergias mål är att skydda skyddet av personlig integritet och det vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter och se till att behandlingen sker i enlighet med tillämpligt lagstiftning om dataskydd och interna riktlinjer, policyer och förfaranden för hantering personlig information. Detta innebär att endast de människor som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina uppgifter har tillgång till dem. En närmare en beskrivning av Senergias säkerhetsåtgärder finns i bifogad underbilaga.

 

  1. Den registrerades rättigheter

 

5.1 Rätt till åtkomst (s.k. registerutdrag)

Den registrerade har rätt att begära en bekräftelse från Senergia om Senergia behandlar personuppgifter om den registrerade och i ett sådant fall begär åtkomst till personuppgifterna i form av ett så kallat registerutdrag.

 

5.2 Rätt till rättelse

Om den registrerade anser att en uppgift relaterad till den registrerade är felaktig eller ofullständig har den registrerade också rätt att begära rättelse.

 

5.3 Rätt att motsätta sig behandling för direkta marknadsföringsändamål

Är det en fråga om att behandla den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföringssyfte har den registrerade rätten att när som helst motsätta sig begära att den registrerade avregistreras från ytterligare utskick av: rapportera detta till Senergia, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i mailad.

 

5.4 Rätten att motsätta sig behandling baserat på Senergias rätt intressera

Utöver ovanstående rättigheter har den registrerade också, i den mån det är tillämpligt dataskyddslagen föreskriver det, rätten att motsätta sig behandlingar som stöder på Senergias legitima intresse. Senergia kan dock fortsätta att bearbeta det personuppgifter registrerades trots att han har motsatt sig behandlingen, om Senergia har tvingande legitima skäl att överväga integritetens intresse.

 

5.5 Rätt att begära begränsning eller radering eller rätt att invända bearbetning och dataportabilitet.

Under vissa förhållanden har den registrerade också rätt att begära en begränsning eller radering av deras personuppgifter eller rätten att invända mot behandlingen. Under under vissa förhållanden har den registrerade också rätt att få de personuppgifter som gäller den registrerade som han har tillhandahållit Senergia i en strukturerad, allmän användning och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till ett annat personuppgiftsansvarig.

 

  1. Kontaktperson för frågor

 

För frågor om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Senergia på följande e-postadress rasmus.soderlund@senergia.se.

Den registrerade har också rätt att kontakta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) vid klagomål.

 

  1. Användarspårning

 

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chatinteraktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR-termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

© Senergia AB 2023

Solverwp- WordPress Theme and Plugin