Inlägg 25 – Brand (1/4) – Hur vanligt är det att det brinner i en solcellsanläggning?

Brand är ett ämne som inte bara engagerar branschen utan många runt omkring. Allt från privatpersoner, försäkringsbolag, brandmän, kommuner etc. För att förstå hur säkra solenergianläggningar kan byggas måste man också förstå statistiken bakom de bränder som orsakats av solcellsanläggningar. Data från Sverige eller något av de andra nordiska länderna är mycket bristfällig då endast några få bränder skett (vilket inte är så konstigt då 90% av alla anläggningar är byggda senaste 5 åren). I rapporten skriver Elsäkerhetsverket bland annat “Solcellsanläggningar orsakar idag få bränder och brandtillbud i vanliga bostäder.”

 

Totalt under 2018–2022 skedde över 3 500 elrelaterade bränder och brandtillbud i bostäder. Endast 14 av dessa orsakades av en solcellsanläggning enligt rapporten, vilket motsvarar 0,4 % av de elrelaterade bränderna i bostäder. Det finns ingen statistik på hur många solcellsanläggningar som finns installerade på just bostäder, men under tidsperioden fanns i genomsnitt 65 000 solcellsanläggningar med en effekt under 20 kW. En stor del av dessa kan antas sitta på bostadshus. Det är således mycket ovanligt med solcellsrelaterade bostadsbränder.

 

Ett av de 14 fallen i rapporten var ett tillbud som inte ledde till några egendomsskador och i 5 av de 14 fallen var det ett tillhörande batteri som orsakade brand. Det innebär att solcellsanläggningar orsakade 8 bränder med skador under de 5 åren. Av de totala bränderna utgjorde brand i solcellsanläggningar en extremt liten andel – räddningstjänsterna ryckte ut 54 194 gånger på grund av brand eller brandtillbud i byggnader under de fem åren. Bränder och brandtillbud orsakade av laddbara produkter ökade med 42 procent under femårsperioden. Elrelaterade bränder i bostadshus startar oftast i eluttagen och främst i kök. Felanvändning av spis är den främsta orsaken till elrelaterad brand. Rapporten går att ladda ner i sin helhet via denna LÄNK.

Statistik

Stora internationella forskningsinstitut så som TÜV och Fraunhofer rapporterar att mindre än 0,006 procent av alla solcellsanläggningar har orsakat en brand. Statistiken har tyvärr några år på nacken och är från 2018. Jämför man med de 14 bränderna som rapporterats i Sverige (se stycket ovan) så är 8st av de relaterade till brand i solcellsanläggningen. Det ger en statistik på 8 av 65 000 anläggningar som brunnit. Det vill säga 0,02% av solcellsanläggningarna har varit orsak till brand. Ur den statistiken kan vi tyvärr inte i dagsläget veta vad den faktiska brandorsaken är, mer än att konstatera att solcellsanläggningen varit inblandad. Det är inte en djärv gissning att flertalet av brandorsakerna i de svenska anläggningarna skulle gått att undvika om anläggningen installerats korrekt samt att produkterna som använts har använts på ett korrekt sätt. Det är inte dumt att ta tillfället i akt som Senergias Teknikblogg att göra reklam för den kunskapsspridning och utbildning som finns att tillgå. Både för solcellsmontörer och projektörer. Se Senergias projektörskurser och montagekurser på www.senergia.se/utbildning.

 

När man i Tyskland sammanställt data från lokala brandkårer runt om i landet kan man se att det är olika orsaker som orsakat fel.

Figur 1. Diagram över felfördelningen i solcellsanläggningar.

Solcellsanläggningar utgör inte någon större brandrisk än andra tekniska anläggningar
Fraunhofer

SVT hade under juli 2023 ett nyhetsinlägg att 80st solcellsrelaterade bränder rapporterats där byggnaden har haft solpaneler på taket, inte nödvändigtvis att solcellsanläggningen varit orsaken. Dessa inkluderar både elproduktionsanläggningar och andra applikationer så som belysning etc i statistiken LÄNK. De exakta brandorsakerna är inte alltid kända men man befarar både felaktig projektering och felaktig installation som möjliga orsaker.

Figur 2. Nyhetsutklipp från SVT.

Installatören, den absolut viktigaste partnern

Det går inte nog att understryka hur viktig installatören är för sin slutkund. Om man tittar på data som visar hur gammal solcellsanläggningen som börjat brinna varit så är trenden tydlig.  Redan år noll sker bränder och tillbud. Det visar att installationer som inte gått rätt till redan från början, att produkter som inte installerats på rätt sätt samt kvalitén i det arbete som initialt gjort är för dålig.

 

Dessutom kan man se att anläggningar som inte uppvisat några fel innan år 5, har mycket låg sannolikhet att något skall inträffa år 6 och framåt. Det säger både att om produkterna hållit så långt, så skall det mycket till att de inte skall fortsatta så. Felinstallationer och produktfel har vid denna tiden upptäckts och redan orsakat fel.

 

Det man också kan se är att felen uppkommer inom garantiperioden, ofta bara inom något år. Dvs så länge installatören inte gått i konkurs så kommer man kunna få sin anläggning åtgärdad. Man kan också vända på det och se det som att installatörer som alltid gör bra installationer behöver aldrig åka tillbaka till kunden på service och reklamationsarbete.

Figur 3. Installations- och brandstatistik från Italien. Installationer från 2003-2015.

I en Italiensk studie gällande brand ser man samma data som ovan men presenterad med utgångspunkt i antalet nya solcellsinstallationer. Antalet bränder var mycket lågt i början av 2000-talet men när installationstakten exploderade 2011 så kom rekylen väldigt fort med en extremt hög ökning av bränder. Den enkla slutsatsen man kan dra av detta är att när det strömmar in för stor andel nya installatörer utan rätt kunskap och där marknaden är överhettad (bokstavligen) så blir kvalitén lidande. Det yttrar sig i fel som ytterst nog leder till brand.

Figur 4. En tysk studie som visar antalet system och vilken ålder de var när en brand bröt ut.
Exempelvis kan man se att 15st av systemen som brunnit var 1 år gamla när branden inträffade.

Regelverk för att undvika brand

I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) ställs övergripande krav gällande brandsäkerhet vid uppförande av nya byggnader och ändring av byggnader.  Vad man som installatör måste ha koll på är regelhierarkin som illustreras av nedan pyramid, där regelverket högst upp har tolkningsföreträde. Detta är extremt viktigt för solcellsinstallatörer då tillverkarens anvisningar (manual, snö- och vindlastberäkningar etc) gäller oavsett vad som står i svensk standard!

Figur 5. Regelhierarki över gällande regelverk för elinstallationsarbete.

Tillverkarens anvisningar

Tillverkarens anvisningar innebär manualer och tillhörande dokumentation skall följas. Detta är mycket viktigt då det är tillverkaren som specificerar hur deras produkter skall användas och vilka specifikationer produkterna skall klara av.

Elinstallationsreglerna

För att undvika brand skall anläggningen uppfylla kraven som ställs kring elsäkerhet och elinstallation i Elsäkerhetsverkets författningssamling och

 • Svensk Standard
  Elinstallationsreglerna utgåva 4 är det som man skall uppfylla för att elanläggningen skall uppfylla de minimikrav som finns.

 

 • God Elsäkerhetsteknisk Praxis
  Att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis anses man göra om man tillämpar elinstallationsreglerna som komplement till Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

 • Fackmässigt
  Fackmässigheten är viktig då det i konsumenttjänstlagen specificeras att arbetet skall utföras fackmässigt. Konsumenttjänstlagen 4§: “Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt”. Detta anses man som installatör göra om man uppfyller Svensk Standard (Elinstallationsreglerna som lägsta nivå) och kraven kring God Elsäkerhetsteknisk praxis

Figur 6. Elinstallationsreglerna utgåva 4.

LBK Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté har i sin utgåva Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet (Flik 5). Här samlas både försäkringsbranschen och myndigheter och specificerar de kraven som ställs på en lantrbuksinstallation. Se gärna Senergias Webinarie med Länsförsäkringar kring solcellsinstallationer i lantbruksmiljö (LÄNK). LBKs krav rör primärt dessa delar:

 • Riskbedömning före installation (som skall dokumenteras)
 • Jordfelsbrytare skall generellt installeras för att skydda kablaget mellan central och växelriktare
 • Överspänningsskydd på DC- och AC-sidan skall installeras

Figur 7. LBK-handboken (Flik 5).

Lokala brandkrav

I Sverige finns det flera kommunala brandkårer. I vissa fall organiserar grannliggande kommuner kommunalförbund. Dessa har rätt att utforma lokala krav på utformningen av solcellsanläggningar och dessa varierar något. I den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna HB444 i avsnitt 712.420.101 står det: ”Hänsyn ska tas till nationella eller lokala bestämmelser”. Det innebär att i den nya utgåvan av elinstallationsreglerna är det inte en rekommendation utan krav.

Figur 8. Lokala brandkrav (här från Storstockholms brandförsvar).

Senergias Teknikbloggs tips är att alltid kontrollera de lokala kraven och involvera brandkåren tidigt i projektet. Se till att arbetet med brandkåren dokumenteras och skrivs under för framtida referens.

MSB och Brandforsk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning för de brandkårer som verkar i Sverige. Denna vägledning instruerar och förtydligar hur brandkåren skall agera i olika situationer i brand där solcellsanläggningar finns i, eller i anslutning till, en pågående brand. Rapporten kan laddas ned HÄR.  Brandforsk har i sin rapport Innovativa elsystem i byggnader, publicerat flertalet insikter, rekommendationer och förslag på vidare forskning. Rapporten belyser flertalet olika aspekter och inkluderar både solpaneler och energilager. Rapporten finns för nedladdning HÄR.

Figur 9. Rapporten “innovativa elsystem i byggnader” och MSB:s vägledning: Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar.

Brandmännens syn på solceller

Solcellsbranschen måste förstå brandmännen och brandmännen måste förstå solcellsbranschen och solcellsteknologin bättre. I samsyn och förståelse kommer säkerheten öka. Det handlar idag mycket om öka kunskapen och dialogen med varandra för att bättre förstå varandras utmaningar. I Sverige är nu exempelvis antalet solcellsanläggningar över 100 000 st. Det är tyvärr bara statistik som säger att bränderna kommer öka, och då även en ökad risk som brandmännen som skall bekämpa bränderna måste utsätta sig för.

 

För en brandman kommer man alltid att betrakta en solcellsanläggning som spänningssatt. Spänningen mellan plus och minus är livsfarlig och skall behandlas med största respekt. Speciellt om man som brandman i sitt yrke skall göra håltagningar för att släppa ut brandgaser. Panelernas spänning och risk blir då mycket påtaglig.

Figur 10. Elsäkerhet för brandmän.

Operativ metodik

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en rapport som fungerar som riktlinje för de olika räddningstjänstförbunden (brandkårerna) som finns runt om i landet. I vägledningen som MSB gett ut specificeras allt ifrån hur brandmännens riskbedömning skall utföras till hur den operativa insatsen skall gå till.

Exempelvis så illustreras det hur brandmännen skall hålla 10m säkerhetsavstånd vid sluten stråle och minst 3m vid spridd stråle.

Figur 11. Säkerhetsavstånd vid brandbekämpning vid sluten respektive spridd stråle.

En sak som ofta felaktigt tas upp av media och kring just hur brandkåren skall (eller inte skall) bekämpa en pågående brand i en byggnad som har en solcellsanläggning på taket. Det hoppas Teknikbloggen i och med dessa bilder nedan från Hallands Nyheter 22 aug 2021 visa att så inte är fallet. Den ombyggda ladan fungerade som hotell blev förstörd och brandmännen kunde inte rädda byggnaden. Men det bekämpade branden enligt bästa förmåga!

Figur 12. Bilder från Hallandsposten 2021-08-21 (länk).

Tips

Slutord

En solcellsanläggning är inte farligare än någon annan elektrisk installation. Det är fortfarande väldigt ovanligt att solcellsanläggningar fattar eld och brinner. Man skall inte som privatkund, företag eller någon annan vara rädd för att investera i en solcellsanläggning, men man måste ha rätt tillvägagångssätt och kravställning så att anläggningen utformas och installeras på rätt sätt. Den absolut viktigaste partnern är installatören. Deras yrkesmässighet, yrkeskunskap och yrkesstolthet kommer vara avgörande för att anläggningen kan ha problemfri drift. Se till att valet av komponenter motsvarar dina högs ställda krav och pruta aldrig med säkerheten. Det är ca 2 av 10 000 anläggningar som orsakar brand i någon omfattning och det går att minska risken med rätt material, rätt projektering, rätt kunskap och rätt installationsförfarande! I nästa inlägg i Teknikbloggen kommer vi djupdyka i just det!

Råd för vidare läsning & länkar

Svensk Solenergi – Solcellsanläggnignar och brandrisker – ladda ned

Elforsk – Webinarium Innovativa elsystem – Länk

Elsäkerhetsverkets Rapport – Rapport Elrelaterade bostadsbränder – orsaker och trender 2018-2022 (Dnr 23EV1018) – Ladda ned

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin