Inlägg 29 – Villabatterier: En lönsam investering för framtiden

Intro

Vi har i tidigare inlägg på teknikbloggen (Inägg 20-23) gått igenom vad ett batteri kan användas till, vad man tjänar och vad en aggregator är. Det är nu dags att dyka djupare i villabatterier och hur de blir en bra investering. 

Vad är Svenska Kraftnäts frekvensmarknad? 

Det finns nog ingen i branschen som har undgått att Svenska Kraftnäts (SvK) frekvensmarknad existerar, särskilt efter rekordåret 2023. Ersättningen för avhjälpande åtgärder har nu sjunkit, men det är fortfarande med stödtjänster som man tjänar bäst på sitt batteri. Just nu finns det sex marknader man kan bjuda ut sin energi på: 

  • FCR-N 
  • FCR-D upp 
  • FCR-D ned 
  • FFR 
  • aFRR 
  • mFRR 

 

Vilka tjänster man kan använda batteriet på beror dels på vilket batteri och vilken aggregator man har. I fallet med villabatterier är det främst FCR-D upp och ned som batterierna används på, men de kan även användas på FCR-N. Här är det viktigt att ha tungan rätt i mun, FCR-N är en tjänst som alltid är aktiv och ämnar att hålla frekvensen på 50 Hz. Så fort frekvensen sjunker eller ökar utanför intervallet om ±0,1 Hz går i stället FCR-D upp/ned i gång. 

 

Detta innebär att FCR-D används mycket mer sällan, ett batteri som endast är aktivt på FCR-D cyklas cirka fyra gånger under ett helt år. Det är en tjänst som minimerar slitage på batteriet, samtidigt som man tjänar bra pengar. Genom att lägga till FCR-N kan man tjäna mer pengar, men man cyklar batteriet mycket mer. Historiskt har ersättningen för FCR-N varit lägre än för FCR-D, men vid några tillfällen kan man se att FCR-N går om FCR-D i priset. 

 

Förutom några höga toppar kan man se att ersättningen för hittills 2024 är något lägre än under 2023 för FCR-D marknaderna. Volymen, främst för FCR-D ned, har dock ökat, vilket gett utrymme för fler batterier. 

Det gröna avdraget och villabatterier

Sedan 2024-07-04 får man återigen grönt avdrag för sina villabatterier. Skatteverket har gjort en vändning, från att helt säga nej till batterier som är kopplade till någon stödtjänst till att säga att det är okej i vissa fall. Den nya skrivelsen är att ”batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage”. Detta innebär att man till viss grad måste öka användningen av egenproducerad el i hushållet för att kunna ta del av det gröna bidraget. 

 

Nyligen prövades detta av Skatterättsnämnden där förhandsbeskedet innebar att den gamla tolkningen av Skatteverket saknade stöd i lagstiftningen kring det gröna avdraget. Deras slutsats var att förutsättningarna för att få avdraget för grön teknik är uppfyllda om batteriet använts för att täcka ett produktionsunderskott med hjälp av energi som har laddats i batteriet under ett produktionsöverskott. 

Aggregatorer och grönt avdrag

Problematiken kring avdraget för grön teknik vid årsskiftet fram till sommaren var att Skatteverkets tolkning var att batteriet helt skulle användas till ändamålet att täcka produktionsunderskott med energi lagrad från produktionsöverskott. När man då kopplade en aggregator till sitt hemmabatteri tappade alla dessa batterier det gröna avdraget. Detta är nu ändrat. Genom att ha en aggregator på sitt batteri blir man inte automatiskt av med det gröna avdraget. 

 

Det finns dock olika aggregatorer som har olika tjänster. Vissa tjänster har byggt in konsumtion av egenproducerad el i sina algoritmer medan andra fortfarande satsar fullt ut på frekvensmarknaderna. Om vi går tillbaka till rekvisitet i tolkningen så är måste batteriet täcka ett produktionsunderskott med energi producerad av hushållets produktionsanläggning vid en överproduktion. I praktiken innebär detta således att batteriet någon gång under året behöver laddas med egenproducerad el som sedan används i huset. 

 

En del av diskussionen kring detta har varit att vissa aggregatorer klarar av detta medan andra inte gör det. Vi har inte koll på alla aggregatorer, men vi vet att de fungerar genom att de styr batteriet, de kan ändra inställningar på batteriet de är kopplat till. Det innebär att de manuellt kan ställa in batteriet på självkonsumtion under exempelvis ett dygn. Då har batteriet uppnått rekvisitet i lagen och batteriet kvalificeras för grönt avdrag enligt den nya tolkningen. 

Sammanfattning

Samtidigt som det gröna avdraget har kommit tillbaka har ersättningarna som aggregatorerna betalar ut ökat. Vi har exempelvis sett att vår samarbetspartner Flower har ökat sin ersättning, ersättningen ligger nu på 310 kr/kW jämfört med 240 kr/kW förra kvartalet. Det är en ökning med 30% samtidigt som batterierna genom det gröna avdraget blivit 50% billigare. Det innebär att återbetalningstiden för batterier har kortats ned till mindre än hälften av vad den var bara ett par månader sedan.  

 

Investering i villabatterier erbjuder både ekonomiska och miljömässiga fördelar, särskilt med de nya reglerna och marknadsförutsättningarna. Genom att använda rätt aggregator och optimera batteriets användning kan hushåll både bidra till en stabilare elförsörjning och dra nytta av ekonomiska incitament. 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin